آزمون ریزشی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرحله دوم

[ad_1]

PNUEB

آزمون ریزشی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرحله دوم

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

جزئیات اصلاحیه نیمسال دوم ۹۲-۹۳ پیام نور

[ad_1]

PNUEB

جزئیات اصلاحیه نیمسال دوم ۹۲-۹۳ پیام نور

جزئیات اصلاحیه نیمسال دوم ۹۲-۹۳ پیام نور بدین شرح اعلام شده است

پیرور اصلاحیه اصلاحیه منابع درسی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ درج شده در سایت،

جزئیات تغییر منابع به شرح زیر اعلام می شود:

لینک دانلود اصلاحیه نیمسال دوم ۹۲-۹۳

 

ردیف

نام درس

کد درس

نام رشته

کد رشته

مقطع

نوع اصلاح

1

فیزیولوژی انسانی

1215002

تربیت بدنی و علوم ورزشی

121530

کارشناسی

تغییر منبع

2

تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)

121532

کارشناسی

3

تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)

121533

کارشناسی

4

تربیت بدنی و علوم ورزشی

121520

کارشناسی ارشد

5

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)

121536

کارشناسی ارشد

6

نظریه فازی و کاربرد آن

1222033

مهندسی صنایع

112211

کارشناسی

اصلاح شرح پیوست

7

مهندسی صنایع (چند بخشی)

112215

8

اصول فقه 2

1220290

حقوق

122063

کارشناسی

تکمیل شرح پیوست

9

حقوق جزا و جرم شناسی

122332

کارشناسی ارشد

10

زبان شناسی کاربردی

1213239

آموزش زبان فارسی

121315

کارشناسی ارشد

تغییر منبع

11

زراعت گیانهان صنعتی

1411356

مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی

141130

کارشناسی

ایجاد منبع

12

زراعت گیاهان علوفه ای

1411357

13

علف های هرز و کنترل آنها

1411358

14

زراعت غلات

1411359

15

دیم کاری

1411360

16

کنترل و گواهی بذر

1411361

 

ردیف

نام درس

کد درس

نام رشته

کد رشته

مقطع

نوع اصلاح

۱۷

ارزیابی محیط زیست

 

1411148

 

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

141124

کارشناسی

حذف شرح پیوست

۱۸

ارزیابی محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین

141110

کارشناسی ارشد

حذف شرح پیوست

۱۹

زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1216405

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

121664

کارشناسی

ایجاد شرح پیوست

 

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

افزايش زمان تحويل واحد هاي كارآموزي ،كارگاه

[ad_1]

PNUEB

افزايش زمان تحويل واحد هاي كارآموزي ،كارگاه

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع