نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول و دوم ۹۴-۹۵ + پاسخنامه رایگان

[ad_1]

نام درسکد درس مقدمه علم حقوق۱۲۲۳۰۲۰۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق جزا عمومی ۱۱۲۲۳۰۲۱۹۵-۱۹۵-۲حقوق اساسی ۱۱۲۲۳۰۲۲۹۵-۱p۹۵-۲pمبانی علم اقتصاد۱۲۲۱۰۳۷۹۵-۱p۹۵-۲pمبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۰۷۸۹۵-۱p۹۵-۲pمالیه عمومی۱۲۲۱۰۳۸۹۵-۱p۹۵-۲حقوق مدنی ۱۱۲۲۳۰۲۳۹۵-۱p۹۵-۲حقوق جزای عمومی ۲۱۲۲۳۰۲۴۹۵-۱p۹۵-۲حقوق اساسی۲۱۲۲۳۰۳۰۹۵-۱p۹۵-۲pاصول فقه ۱۱۲۲۰۲۸۷۹۵-۱p۹۵-۲pعربی۱۲۲۰۲۸۶۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت۱۲۲۳۰۲۷۹۵-۱۹۵-۲حقوق جزای عمومی ۳۱۲۲۳۰۲۸۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق بین الملل عمومی ۱۱۲۲۳۰۲۵۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق اداری ۱۱۲۲۳۰۳۱۹۵-۱p۹۵-۲pاصول فقه ۲۱۲۲۰۲۹۰۹۵-۱p۹۵-۲pمتون فقه ۱۱۲۲۰۲۸۸۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها۱۲۲۳۰۳۲۹۵-۱p۹۵-۲حقوق جزای اختصاصی۱۱۲۲۳۰۳۴۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بین المللی عمومی۲۱۲۲۳۰۳۷۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق اداری۲۱۲۲۳۰۳۵۹۵-۱p۹۵-۲متون فقه۲۱۲۲۰۲۸۹۹۵-۱p۹۵-۲آیات الاحکام۱۲۲۰۲۹۴۹۵-۱p۹۵-۲حقوق جزای بین الملل ایران۱۲۲۳۱۸۰۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی الزامات خارج از قراردادها۱۲۲۳۰۳۹۹۵-۱p۹۵-۲حقوق تجارت۱ اشخاص۱۲۲۳۰۲۹۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق جزای اختصاصی ۲۱۲۲۳۰۳۶۹۵-۱۹۵-۲حقوق سازمان های بین المللی۱۲۲۳۰۵۵۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی مدنی۱۱۲۲۳۰۲۶۹۵-۱p۹۵-۲pمتون فقه ۳۱۲۲۰۲۹۱۹۵-۱p۹۵-۲حقوق ثبت۱۲۲۳۰۵۱۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق کار۱۲۲۳۰۴۵۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی ۵ خانواده۱۲۲۳۰۴۱۹۵-۱p۹۵-۲حقوق تجارت ۲۱۲۲۳۰۴۰۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق جزای اختصاصی ۳۱۲۲۳۰۵۰۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بین الملل خصوصی۱۱۲۲۳۰۴۴۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی مدنی ۲۱۲۲۳۰۴۲۹۵-۱p۹۵-۲pمتون فقه ۴۱۲۲۰۲۹۲۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بشر در اسلام۱۲۲۳۱۸۶۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی۶ عقود معین(الف)۱۲۲۳۰۴۷۹۵-۱p۹۵-۲حقوق تجارت ۳۱۲۲۳۰۵۶۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی کیفری ۱۱۲۲۳۰۴۳۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی کیفری ۲۱۲۲۳۰۴۹۹۵-۱p۹۵-۲ادله اثبات دعوی۱۲۲۳۰۶۰۹۵-۱p۹۵-۲قواعد فقه ۱۱۲۲۰۲۹۳۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بین الملل خصوصی ۲۱۲۲۳۰۵۲۹۵-۱p۹۵-۲پزشکی قانونی۱۲۲۳۰۴۸۹۵-۱p۹۵-۲pبزهکاری اطفال ۱۱۲۱۷۱۴۹۹۵-۱p۹۵-۲حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث۱۲۲۳۰۵۹۹۵-۱p۹۵-۲pمتون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۷۷۹۵-۱p۹۵-۲متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۷۸۹۵-۱p۹۵-۲pقواعد فقه۲۱۲۲۰۲۹۵۹۵-۱۹۵-۲حقوق تطبیقی۱۲۲۳۰۶۲۹۵-۱p۹۵-۲pکیفر شناسی۱۲۲۳۰۳۸۹۵-۱p۹۵-۲pرویه قضایی۱۲۲۳۰۵۷۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق بیمه۱۲۲۳۰۶۳۹۵-۱p۹۵-۲pجرم شناسی۱۲۲۳۰۳۳۹۵-۱p۹۵-۲p

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *