نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول و دوم ۹۴-۹۵ + پاسخنامه رایگان

[ad_1]

نام درس کد درس   مقدمه علم حقوق ۱۲۲۳۰۲۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق جزا عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۱ ۹۵-۱ ۹۵-۲ حقوق اساسی ۱ ۱۲۲۳۰۲۲ ۹۵-۱p ۹۵-۲p مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷ ۹۵-۱p ۹۵-۲p مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۷۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲p مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق مدنی ۱ ۱۲۲۳۰۲۳ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق جزای عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۲۴ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق اساسی۲ ۱۲۲۳۰۳۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲p اصول فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۷ ۹۵-۱p ۹۵-۲p عربی ۱۲۲۰۲۸۶ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۱۲۲۳۰۲۷ ۹۵-۱ ۹۵-۲ حقوق جزای عمومی ۳ ۱۲۲۳۰۲۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۵ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق اداری ۱ ۱۲۲۳۰۳۱ ۹۵-۱p ۹۵-۲p اصول فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲p متون فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۱۲۲۳۰۳۲ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق جزای اختصاصی۱ ۱۲۲۳۰۳۴ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق بین المللی عمومی۲ ۱۲۲۳۰۳۷ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق اداری۲ ۱۲۲۳۰۳۵ ۹۵-۱p ۹۵-۲ متون فقه۲ ۱۲۲۰۲۸۹ ۹۵-۱p ۹۵-۲ آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۹۴ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق جزای بین الملل ایران ۱۲۲۳۱۸۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق مدنی الزامات خارج از قراردادها ۱۲۲۳۰۳۹ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق تجارت۱ اشخاص ۱۲۲۳۰۲۹ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق جزای اختصاصی ۲ ۱۲۲۳۰۳۶ ۹۵-۱ ۹۵-۲ حقوق سازمان های بین المللی ۱۲۲۳۰۵۵ ۹۵-۱p ۹۵-۲p آیین دادرسی مدنی۱ ۱۲۲۳۰۲۶ ۹۵-۱p ۹۵-۲p متون فقه ۳ ۱۲۲۰۲۹۱ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق ثبت ۱۲۲۳۰۵۱ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق کار ۱۲۲۳۰۴۵ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق مدنی ۵ خانواده ۱۲۲۳۰۴۱ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق تجارت ۲ ۱۲۲۳۰۴۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق جزای اختصاصی ۳ ۱۲۲۳۰۵۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق بین الملل خصوصی۱ ۱۲۲۳۰۴۴ ۹۵-۱p ۹۵-۲p آیین دادرسی مدنی ۲ ۱۲۲۳۰۴۲ ۹۵-۱p ۹۵-۲p متون فقه ۴ ۱۲۲۰۲۹۲ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق بشر در اسلام ۱۲۲۳۱۸۶ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق مدنی۶ عقود معین(الف) ۱۲۲۳۰۴۷ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق تجارت ۳ ۱۲۲۳۰۵۶ ۹۵-۱p ۹۵-۲p آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳ ۹۵-۱p ۹۵-۲p آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۰۴۹ ۹۵-۱p ۹۵-۲ ادله اثبات دعوی ۱۲۲۳۰۶۰ ۹۵-۱p ۹۵-۲ قواعد فقه ۱ ۱۲۲۰۲۹۳ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲۲۳۰۵۲ ۹۵-۱p ۹۵-۲ پزشکی قانونی ۱۲۲۳۰۴۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲p بزهکاری اطفال ۱ ۱۲۱۷۱۴۹ ۹۵-۱p ۹۵-۲ حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث ۱۲۲۳۰۵۹ ۹۵-۱p ۹۵-۲p متون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۷ ۹۵-۱p ۹۵-۲ متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲p قواعد فقه۲ ۱۲۲۰۲۹۵ ۹۵-۱ ۹۵-۲ حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲ ۹۵-۱p ۹۵-۲p کیفر شناسی ۱۲۲۳۰۳۸ ۹۵-۱p ۹۵-۲p رویه قضایی ۱۲۲۳۰۵۷ ۹۵-۱p ۹۵-۲p حقوق بیمه ۱۲۲۳۰۶۳ ۹۵-۱p ۹۵-۲p جرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳ ۹۵-۱p ۹۵-۲p

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *