نمونه سوالات ساختمان های گسسته با پاسخنامه ۱۱۱۵۰۶۷

[ad_1]

نمونه سوالات ساختمان های گسسته با پاسخنامه تستی و تشریحی  ۱۱۱۵۰۶۷

ساختمان های گسسته۱۱۱۵۰۶۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱pt۹۵-۲ptT95pt۹۶-۱pt۹۶-۲T96

 

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته با پاسخنامه ۱۱۱۵۰۶۸

[ad_1]

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته با پاسخنامه تستی و تشریحی  ۱۱۱۵۰۶۸

برنامه سازی پیشرفته۱۱۱۵۰۶۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱pt۹۵-۲T95۹۶-۱pt۹۶-۲T96

 

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ با پاسخنامه ۱۱۱۳۰۹۴

[ad_1]