نمونه سوالات رشته IT و کامپیوتر ترم اول ۹۶ همراه با پاسخنامه رایگان

[ad_1]

دروس مشترککد دروسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۱۱۵۰۶۳۹۶-۱ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۰۹۹۹۶-۱ptفیزیک عمومی ۱۱۱۱۳۰۹۴۹۶-۱ptبرنامه سازی پیشرفته۱۱۱۵۰۶۸۹۶-۱ptساختمان های گسسته۱۱۱۵۰۶۷۹۶-۱ptریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۰۰۹۶-۱ptفیزیک عمومی ۲۱۱۱۳۰۹۵۹۶-۱ptآمار و احتمالات مهندسی۱۱۱۵۰۶۶۹۶-۱معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۹۴۹۶-۱ptساختمان داده ها۱۱۱۵۱۴۰۹۶-۱ptزبان تخصصی۱۲۲۵۰۰۸۹۶-۱pمعماری کامپیوتر۱۱۱۵۱۴۳۹۶-۱مدارهای منطقی۱۱۱۵۱۳۹۹۶-۱ptنظریه زبان ها و ماشین ها۱۱۱۵۱۵۷۹۶-۱طراحی الگوریتم ها۱۱۱۵۱۴۲۹۶-۱ptشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۱۱۱۵۱۳۳۹۶-۱pمهندسی نرم افزار ۱۱۱۱۵۱۴۶۹۶-۱ptمهندسی نرم افزار ۲۱۱۱۵۱۱۵۹۶-۱ptسیستم های عامل۱۱۱۵۱۱۳۹۶-۱ptشبکه های کامپیوتری۱۱۱۵۰۹۲۹۶-۱pاصول طراحی پایگاه داده۱۱۱۵۰۸۸۹۶-۱ptهوش مصنوعی۱۱۱۵۱۰۱۹۶-۱ptمهندسی اینترنت۱۱۱۵۱۱۹۹۶-۱ptمبانی فناوری اطلاعات۱۱۱۵۱۳۶۹۶-۱سیستم های اطلاعات مدیریت۱۱۱۵۱۲۷۹۶-۱ptنظریه گراف و کاربرد آن۱۱۱۱۰۸۱۹۶-۱pزبان ماشین و برنامه سازی سیستم۱۱۱۵۱۱۱۹۶-۱ptمدار های الکتریکی ۱۱۱۱۵۰۶۵۹۶-۱tذخیره و بازیابی اطلاعات۱۱۱۵۰۷۹۹۶-۱tمدار های الکترونیکی۱۱۱۵۰۷۰۹۶-۱ptریاضی مهندسی۱۱۱۱۰۹۵۹۶-۱ptطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی۱۱۱۵۰۸۴۹۶-۱pاصول طراحی کامپایلر۱۱۱۵۰۸۰۹۶-۱ریزپردازنده ۱۱۱۱۵۰۸۷۹۶-۱ptگرافیک کامپیوتری ۱۱۱۱۵۱۲۰۹۶-۱pگرافیک کامپیوتری ۲۱۱۱۵۱۲۱۹۶-۱شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۰۹۳۹۶-۱ptروش های محاسبات عددی۱۱۱۵۰۷۵۹۶-۱ptتحلیل و طراحی شی گرا۱۱۱۵۱۲۸۹۶-۱مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار۱۱۱۵۱۳۴۹۶-۱مبانی الکترونیک دیجیتال۱۵۱۱۰۰۵۹۶-۱pاقتصاد مهندسی۱۱۱۵۱۴۴۹۶-۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۱۵۱۲۰۰۱۹۶-۱pمهندسی فناوری اطلاعات ۲۱۵۱۱۰۰۳۹۶-۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۱۵۱۲۰۰۲۹۶-۱شبکه های کامپیوتری ۲۱۱۱۵۱۵۲۹۶-۱ptتجارت الکترونیکی۱۵۱۱۰۰۲۹۶-۱تحقیق در عملیات۱۱۱۵۱۵۸۹۶-۱ptسیستم های چند رسانه ای۱۱۱۵۱۵۴۹۶-۱pمباحث نو در فناوری اطلاعات۱۵۱۱۰۰۸۹۶-۱شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۱۵۹۹۶-۱ptفناوری اطلاعات برای مدیران۱۵۱۱۰۱۲۹۶-۱

[ad_2]

لینک منبع