نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال اول ۹۶ پیام نور با پاسخنامه

[ad_1]

نام درسکد درسدانلود ریاضی ۱۱۱۱۱۱۱۳    ۹۵-۱pt۹۵-۲pT95۹۶-۱pریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۱۴    ۹۵-۱pt۹۵-۲T95۹۶-۱pزیست شناسی عمومی۱۱۱۲۱۹۲-۱۱۱۲۰۰۴    ۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱پروتوزئولوژی۱۱۱۲۰۰۶    ۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱pتشریح و مورفولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۰۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱pمبانی بیوشیمی(عمومی)۱۱۱۲۰۱۰    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱سیستماتیک گیاهی ۱۱۱۱۲۰۱۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱زیست شناسی جانوری-زیست جانوری (۲)و آزمایشگاه۱۱۱۲۱۷۴-۱۱۱۲۰۱۵    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱زیست شناسی سلولی ومولکولی۱۱۱۲۱۶۹-۱۱۱۲۰۱۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pمیکروبیولوژی عمومی-میکروبیولوژی و بهداشت۱۱۱۲۱۸۲-۱۱۱۲۰۱۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pسیستماتیک گیاهی (۲)۱۱۱۲۰۲۰    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱زیست شناسی پرتوی۱۱۱۲۰۲۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱فیزیولوژی جانوری ۱۱۱۱۲۰۲۳    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pمتون تخصصی زیست شناسی عمومی۱۱۱۲۰۲۵    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱میکروبیولوژی محیطی۱۱۱۲۰۲۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱بافت شناسی۱۱۱۲۰۲۷    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱جانور شناسی ۱۱۱۱۲۰۲۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pفیزیولوژی گیاهی ۱۱۱۱۲۰۳۱    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pفیزیولوژی جانوری ۲۱۱۱۲۰۳۳    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱ریخت زدایی واندام زدایی درگیاهان۱۱۱۲۰۳۵    ۹۵-۱۹۵-۲pT95p۹۶-۱مبانی ژنتیک۱۱۱۲۰۳۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱فیزیولوژی جانوری ۳۱۱۱۲۰۳۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱فیزیولوژی گیاهی ۲۱۱۱۲۰۳۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱بیوفیزیک۱۱۱۲۰۴۱    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱جانورشناسی ۲۱۱۱۲۰۴۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱زیست شناسی انگل ها۱۱۱۲۰۴۴    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱pجنین شناسی۱۱۱۲۰۴۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱تکامل-زیست شناسی تکوینی۱۱۱۲۱۸۷-۱۱۱۲۰۴۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱اکولوژی-اکولوژی عمومی۱۱۱۲۱۶۴-۱۲۴۰۰۲۶-۱۱۱۲۰۴۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱pرشدونمو گیاهی۱۱۱۲۰۵۱    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱ویروس شناسی۱۱۱۲۰۵۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pزیست شناسی گیاهی-زیست شناسی گیاهی ۲۱۱۱۲۱۷۹-۱۱۱۲۰۵۴    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱اصول و روشهای رده بندی گیاهان۱۱۱۲۰۵۸    ۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱اکولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۵۹    ۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱pفیزیولوژی تنش۱۱۱۲۰۶۱    ۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱اکوفیزیولوژی۱۱۱۲۰۶۲    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱ستیوژنتیک گیاهی۱۱۱۲۰۶۳    ۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱متون تخصصی زیست شناسی۱۱۱۲۱۶۳-۱۱۱۲۱۲۰    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱سازمان مدیریت آموزش وپرورش مقدمات مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۶۰-۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۳۳۰-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۲۵۱۰۲-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۳۱۵    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱فلسفه آموزش وپرورش-اصول وفلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم وتربیت۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۶۹-۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲    ۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱فیزیک۱۱۱۳۱۰۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱شیمی (۱)۱۱۱۴۰۸۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pشیمی عمومی ۲۱۱۱۴۰۸۴    ۹۵-۱۹۵-۲T95 شیمی آلی۱۱۱۴۰۸۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱آمار زیستی۱۱۱۷۰۸۳    ۹۵-۱pt۹۵-۲pT95۹۶-۱ptآئین نگارش متون علمی۱۲۱۳۱۱۷    ۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱تالوفیتها۱۱۱۲۰۱۴    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱

[ad_2]

لینک منبع