نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع نیمسال اول ۹۵-۹۶ با پاسخنامه رایگان

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۶ رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

حروف p و t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشد.

 

نام دروسکد درسدانلود
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۱۰۸  
T95۹۶-۱p
فیزیک پایه۱۱۱۳۱۰۱  
T95۹۶-۱pt
نقشه کشی عمومی۱۱۲۲۰۱۲  
T95۹۶-۱
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۰۹  
T95۹۶-۱t
فیزیک پایه ۲۱۱۱۳۱۰۳  
T95۹۶-۱pt
برنامه سازی کامپیوتر۱۱۱۵۱۷۸  
T95۹۶-۱
استاتیک۱۱۲۲۰۰۵  
۹۶-۱
مدیریت کیفیت و بهره وری۱۲۱۸۱۰۳  
T95p۹۶-۱p
آمار و احتمالات مهندسی۱۱۲۲۰۰۲  
T95۹۶-۱p
روش های محاسبات عددی۱۱۱۵۱۷۹  
T95۹۶-۱p
مقاومت مصالح ۱۱۱۲۲۰۰۹  
T95۹۶-۱
فرآیند های تولید۱۱۲۲۰۰۸  
T95۹۶-۱
اقتصاد مهندسی۱۱۲۲۰۷۹  
T95۹۶-۱p
ارزیابی کار و زمان۱۱۲۲۰۱۳  
T95۹۶-۱
اقتصاد عمومی۱۲۲۱۰۲۴  
T95۹۶-۱
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۱۱۰  
T95۹۶-۱pt
مبانی مهندسی برق۱۱۲۲۰۱۰  
T95۹۶-۱p
تحقیق در عملیات ۱۱۱۲۲۰۰۱  
T95pt۹۶-۱
طرح ریزی واحد های صنعتی۱۱۲۲۰۱۵  
T95۹۶-۱p
اصول حسابداری۱۲۱۴۰۶۳  
T95p۹۶-۱
سیستم های اطلاعات مدیریت۱۲۱۸۱۰۵  
T95۹۶-۱p
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی۱۱۲۲۰۷۸  
T95۹۶-۱
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱۱۱۲۲۰۱۴  
T95۹۶-۱
اصول مدیریت و سازماندهی۱۲۱۸۱۰۲  
T95p۹۶-۱p
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۰۸۰  
T95۹۶-۱
خلاقیت، حل مساله و تفکر راهبردی۱۲۱۷۱۷۳  
T95۹۶-۱
مدیریت و کنترل پروژه۱۲۱۸۱۰۴  
T95p۹۶-۱p
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع۱۱۱۵۱۸۰  
T95۹۶-۱p
مبانی کارآفرینی۱۲۳۴۰۲۷  
T95۹۶-۱p
زبان تخصصی۱۲۱۲۱۶۲  
T95p۹۶-۱
مدیریت مالی۱۲۱۸۱۰۷  
T95p۹۶-۱
مدیریت منابع انسانی۱۲۱۸۱۰۸  
T95p۹۶-۱p
اصول شبیه سازی۱۱۲۲۰۲۵  
T95۹۶-۱
برنامه ریزی حمل و نقل۱۱۲۲۰۲۷  
T95p۹۶-۱
ایمنی و بهداشت صنعتی۱۱۲۲۰۳۱  
T95۹۶-۱p
برنامه ریزی تولید۱۱۲۲۰۲۱  
T95۹۶-۱
تحلیل سیستم ها۱۱۲۲۰۲۴  
T95pt۹۶-۱

[ad_2]

لینک منبع

دانلود نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

[ad_1]

نام درس کد درسنیمسال های موجود قیمت ( تومان)دانلودبدیع۱۲۱۳۰۳۸نیمسال اول ۹۰-۹۱ با پاسخنامه تستی
نیمسال اول ۹۰-۹۱ با پاسخنامه تستی
نیمسال دوم ۹۱-۹۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
نیمسال دوم ۹۳-۹۴ با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ بلاغت ۲ ( بدیع و بیان)۱۲۱۳۲۶۶
۱۲۱۳۳۷۸۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۴-۳با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۳با پاسخنامه تستی
۹۶-۱با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ تحقیق در دستور زبان فارسی۱۲۱۳۱۳۹۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱با پاسخنامه تستی
۹۳-۲با پاسخنامه تستی
۹۳-۳با پاسخنامه تستی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی
۹۶-۱با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی ۱۲۱۳۱۵۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱با پاسخنامه تستی
۹۱-۲با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱با پاسخنامه تستی
۹۳-۲با پاسخنامه تستی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ روش تحقیق پیشرفته۱۲۱۳۱۶۴-۱۲۱۳۲۳۰-۱۲۱۳۲۴۲-۱۲۱۳۳۲۲-۱۲۱۳۳۴۴-۱۲۱۳۳۷۴۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۱
۹۳-۲با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی
۹۶-۱با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ زبان تخصصی خارجی۱۲۱۳۱۴۸-۱۲۱۳۳۳۳-۱۲۱۳۲۲۶-۱۲۱۳۳۵۵۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱با پاسخنامه تستی
۹۱-۲با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱با پاسخنامه تستی
۹۳-۲با پاسخنامه تستی
۹۳-۳با پاسخنامه تستی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۴-۳با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۳با پاسخنامه تستی
۹۶-۱۲۰۰۰ عربی ۱ صرف و نحو ۱۲۱۳۱۳۸-۱۲۱۳۲۲۴۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۱
۹۳-۲با پاسخنامه تستی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۳با پاسخنامه تستی
۹۶-۱با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ عربی ۲ نثر عربی۱۲۱۳۱۴۷-۱۲۱۳۲۲۹۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۳-۲با پاسخنامه تستی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۶-۱با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ عربی ۳ نظم عربی۱۲۱۳۱۴۱-۱۲۱۳۲۳۳۹۰-۱
۹۱-۱
۹۱-۲با پاسخنامه تستی و تشریحی
  ۹۲-۱ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲با پاسخنامه تستی
۹۳-۲با پاسخنامه تستی
۹۴-۱با پاسخنامه تستی
۹۴-۲با پاسخنامه تستی
۹۵-۱با پاسخنامه تستی
۹۵-۲با پاسخنامه تستی
۹۶-۱با پاسخنامه تستی۲۰۰۰ عروض و قافیه ۱۲۱۳۰۵۹۸۹-۱ با پاسخنامه تستی
۸۹-۲ با پاسخنامه تستی
۸۹-۳
۹۰-۱
۹۰-۲ با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ متون نثر ۲ متون ادبی – داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه – نثر ۳ بخش ۱ کلیکه و دمنه ۱ ۱۲۱۳۰۲۹-۱۲۱۳۲۶۸۸۹-۱ با پاسخنامه تستی
۸۹-۲ با پاسخنامه تستی
۸۹-۳
۹۰-۱ با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۳-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ متون نظم ۴ قسمت اول – اشعار سنایی ۱۲۱۳۰۴۴-۱۲۱۳۲۹۱۸۹-۱
۸۹-۲ با پاسخنامه تستی
۸۹-۳ با پاسخنامه تستی
۹۰-۱ با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳ با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۵-۳ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نثر فارسی ۴ کشف المحجوب و رساله قشیریه۱۲۱۳۱۴۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نثر فارسی ۱ تاریخ بیهقی۱۲۱۳۱۳۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نثر فارسی ۲ تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه۱۲۱۳۱۴۶-۱۲۱۳۳۲۳۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نثر فارسی ۳ مصباح الهدادیه۱۲۱۳۱۴۳۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نظم فارسی ۱ شاهنامه ۱۲۱۳۱۳۶۹۲-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی۱۲۱۳۱۴۵۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱ با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۲ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نظم فارسی ۳ خاقانی و نظامی۱۲۱۳۱۴۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نظم فارسی ۴ مثنوی ۱۲۱۳۱۴۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰ نقد ادبیات داستانی آموزش محور۱۲۱۳۲۳۸۹۲-۲
۹۳-۲ با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ با پاسخنامه تستی ۲۰۰۰

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال اول ۹۶ پیام نور با پاسخنامه

[ad_1]

نام درسکد درسدانلود ریاضی ۱۱۱۱۱۱۱۳    ۹۵-۱pt۹۵-۲pT95۹۶-۱pریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۱۴    ۹۵-۱pt۹۵-۲T95۹۶-۱pزیست شناسی عمومی۱۱۱۲۱۹۲-۱۱۱۲۰۰۴    ۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱پروتوزئولوژی۱۱۱۲۰۰۶    ۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱pتشریح و مورفولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۰۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱pمبانی بیوشیمی(عمومی)۱۱۱۲۰۱۰    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱سیستماتیک گیاهی ۱۱۱۱۲۰۱۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱زیست شناسی جانوری-زیست جانوری (۲)و آزمایشگاه۱۱۱۲۱۷۴-۱۱۱۲۰۱۵    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱زیست شناسی سلولی ومولکولی۱۱۱۲۱۶۹-۱۱۱۲۰۱۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pمیکروبیولوژی عمومی-میکروبیولوژی و بهداشت۱۱۱۲۱۸۲-۱۱۱۲۰۱۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pسیستماتیک گیاهی (۲)۱۱۱۲۰۲۰    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱زیست شناسی پرتوی۱۱۱۲۰۲۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱فیزیولوژی جانوری ۱۱۱۱۲۰۲۳    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pمتون تخصصی زیست شناسی عمومی۱۱۱۲۰۲۵    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱میکروبیولوژی محیطی۱۱۱۲۰۲۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱بافت شناسی۱۱۱۲۰۲۷    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱جانور شناسی ۱۱۱۱۲۰۲۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pفیزیولوژی گیاهی ۱۱۱۱۲۰۳۱    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pفیزیولوژی جانوری ۲۱۱۱۲۰۳۳    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱ریخت زدایی واندام زدایی درگیاهان۱۱۱۲۰۳۵    ۹۵-۱۹۵-۲pT95p۹۶-۱مبانی ژنتیک۱۱۱۲۰۳۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱فیزیولوژی جانوری ۳۱۱۱۲۰۳۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱فیزیولوژی گیاهی ۲۱۱۱۲۰۳۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱بیوفیزیک۱۱۱۲۰۴۱    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱جانورشناسی ۲۱۱۱۲۰۴۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱زیست شناسی انگل ها۱۱۱۲۰۴۴    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱pجنین شناسی۱۱۱۲۰۴۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱تکامل-زیست شناسی تکوینی۱۱۱۲۱۸۷-۱۱۱۲۰۴۸    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱اکولوژی-اکولوژی عمومی۱۱۱۲۱۶۴-۱۲۴۰۰۲۶-۱۱۱۲۰۴۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱pرشدونمو گیاهی۱۱۱۲۰۵۱    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱ویروس شناسی۱۱۱۲۰۵۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pزیست شناسی گیاهی-زیست شناسی گیاهی ۲۱۱۱۲۱۷۹-۱۱۱۲۰۵۴    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱اصول و روشهای رده بندی گیاهان۱۱۱۲۰۵۸    ۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱اکولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۵۹    ۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱pفیزیولوژی تنش۱۱۱۲۰۶۱    ۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱اکوفیزیولوژی۱۱۱۲۰۶۲    ۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱ستیوژنتیک گیاهی۱۱۱۲۰۶۳    ۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱متون تخصصی زیست شناسی۱۱۱۲۱۶۳-۱۱۱۲۱۲۰    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱سازمان مدیریت آموزش وپرورش مقدمات مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۶۰-۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۳۳۰-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۲۵۱۰۲-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۳۱۵    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱فلسفه آموزش وپرورش-اصول وفلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم وتربیت۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۶۹-۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲    ۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱فیزیک۱۱۱۳۱۰۹    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱شیمی (۱)۱۱۱۴۰۸۲    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱pشیمی عمومی ۲۱۱۱۴۰۸۴    ۹۵-۱۹۵-۲T95 شیمی آلی۱۱۱۴۰۸۶    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱آمار زیستی۱۱۱۷۰۸۳    ۹۵-۱pt۹۵-۲pT95۹۶-۱ptآئین نگارش متون علمی۱۲۱۳۱۱۷    ۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱تالوفیتها۱۱۱۲۰۱۴    ۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات رشته IT و کامپیوتر ترم اول ۹۶ همراه با پاسخنامه رایگان

[ad_1]

دروس مشترککد دروسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۱۱۵۰۶۳۹۶-۱ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۰۹۹۹۶-۱ptفیزیک عمومی ۱۱۱۱۳۰۹۴۹۶-۱ptبرنامه سازی پیشرفته۱۱۱۵۰۶۸۹۶-۱ptساختمان های گسسته۱۱۱۵۰۶۷۹۶-۱ptریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۰۰۹۶-۱ptفیزیک عمومی ۲۱۱۱۳۰۹۵۹۶-۱ptآمار و احتمالات مهندسی۱۱۱۵۰۶۶۹۶-۱معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۹۴۹۶-۱ptساختمان داده ها۱۱۱۵۱۴۰۹۶-۱ptزبان تخصصی۱۲۲۵۰۰۸۹۶-۱pمعماری کامپیوتر۱۱۱۵۱۴۳۹۶-۱مدارهای منطقی۱۱۱۵۱۳۹۹۶-۱ptنظریه زبان ها و ماشین ها۱۱۱۵۱۵۷۹۶-۱طراحی الگوریتم ها۱۱۱۵۱۴۲۹۶-۱ptشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۱۱۱۵۱۳۳۹۶-۱pمهندسی نرم افزار ۱۱۱۱۵۱۴۶۹۶-۱ptمهندسی نرم افزار ۲۱۱۱۵۱۱۵۹۶-۱ptسیستم های عامل۱۱۱۵۱۱۳۹۶-۱ptشبکه های کامپیوتری۱۱۱۵۰۹۲۹۶-۱pاصول طراحی پایگاه داده۱۱۱۵۰۸۸۹۶-۱ptهوش مصنوعی۱۱۱۵۱۰۱۹۶-۱ptمهندسی اینترنت۱۱۱۵۱۱۹۹۶-۱ptمبانی فناوری اطلاعات۱۱۱۵۱۳۶۹۶-۱سیستم های اطلاعات مدیریت۱۱۱۵۱۲۷۹۶-۱ptنظریه گراف و کاربرد آن۱۱۱۱۰۸۱۹۶-۱pزبان ماشین و برنامه سازی سیستم۱۱۱۵۱۱۱۹۶-۱ptمدار های الکتریکی ۱۱۱۱۵۰۶۵۹۶-۱tذخیره و بازیابی اطلاعات۱۱۱۵۰۷۹۹۶-۱tمدار های الکترونیکی۱۱۱۵۰۷۰۹۶-۱ptریاضی مهندسی۱۱۱۱۰۹۵۹۶-۱ptطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی۱۱۱۵۰۸۴۹۶-۱pاصول طراحی کامپایلر۱۱۱۵۰۸۰۹۶-۱ریزپردازنده ۱۱۱۱۵۰۸۷۹۶-۱ptگرافیک کامپیوتری ۱۱۱۱۵۱۲۰۹۶-۱pگرافیک کامپیوتری ۲۱۱۱۵۱۲۱۹۶-۱شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۰۹۳۹۶-۱ptروش های محاسبات عددی۱۱۱۵۰۷۵۹۶-۱ptتحلیل و طراحی شی گرا۱۱۱۵۱۲۸۹۶-۱مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار۱۱۱۵۱۳۴۹۶-۱مبانی الکترونیک دیجیتال۱۵۱۱۰۰۵۹۶-۱pاقتصاد مهندسی۱۱۱۵۱۴۴۹۶-۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۱۵۱۲۰۰۱۹۶-۱pمهندسی فناوری اطلاعات ۲۱۵۱۱۰۰۳۹۶-۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۱۵۱۲۰۰۲۹۶-۱شبکه های کامپیوتری ۲۱۱۱۵۱۵۲۹۶-۱ptتجارت الکترونیکی۱۵۱۱۰۰۲۹۶-۱تحقیق در عملیات۱۱۱۵۱۵۸۹۶-۱ptسیستم های چند رسانه ای۱۱۱۵۱۵۴۹۶-۱pمباحث نو در فناوری اطلاعات۱۵۱۱۰۰۸۹۶-۱شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۱۵۹۹۶-۱ptفناوری اطلاعات برای مدیران۱۵۱۱۰۱۲۹۶-۱

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول و دوم ۹۴-۹۵ + پاسخنامه رایگان

[ad_1]

نام درسکد درس مقدمه علم حقوق۱۲۲۳۰۲۰۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق جزا عمومی ۱۱۲۲۳۰۲۱۹۵-۱۹۵-۲حقوق اساسی ۱۱۲۲۳۰۲۲۹۵-۱p۹۵-۲pمبانی علم اقتصاد۱۲۲۱۰۳۷۹۵-۱p۹۵-۲pمبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۰۷۸۹۵-۱p۹۵-۲pمالیه عمومی۱۲۲۱۰۳۸۹۵-۱p۹۵-۲حقوق مدنی ۱۱۲۲۳۰۲۳۹۵-۱p۹۵-۲حقوق جزای عمومی ۲۱۲۲۳۰۲۴۹۵-۱p۹۵-۲حقوق اساسی۲۱۲۲۳۰۳۰۹۵-۱p۹۵-۲pاصول فقه ۱۱۲۲۰۲۸۷۹۵-۱p۹۵-۲pعربی۱۲۲۰۲۸۶۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت۱۲۲۳۰۲۷۹۵-۱۹۵-۲حقوق جزای عمومی ۳۱۲۲۳۰۲۸۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق بین الملل عمومی ۱۱۲۲۳۰۲۵۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق اداری ۱۱۲۲۳۰۳۱۹۵-۱p۹۵-۲pاصول فقه ۲۱۲۲۰۲۹۰۹۵-۱p۹۵-۲pمتون فقه ۱۱۲۲۰۲۸۸۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها۱۲۲۳۰۳۲۹۵-۱p۹۵-۲حقوق جزای اختصاصی۱۱۲۲۳۰۳۴۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بین المللی عمومی۲۱۲۲۳۰۳۷۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق اداری۲۱۲۲۳۰۳۵۹۵-۱p۹۵-۲متون فقه۲۱۲۲۰۲۸۹۹۵-۱p۹۵-۲آیات الاحکام۱۲۲۰۲۹۴۹۵-۱p۹۵-۲حقوق جزای بین الملل ایران۱۲۲۳۱۸۰۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی الزامات خارج از قراردادها۱۲۲۳۰۳۹۹۵-۱p۹۵-۲حقوق تجارت۱ اشخاص۱۲۲۳۰۲۹۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق جزای اختصاصی ۲۱۲۲۳۰۳۶۹۵-۱۹۵-۲حقوق سازمان های بین المللی۱۲۲۳۰۵۵۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی مدنی۱۱۲۲۳۰۲۶۹۵-۱p۹۵-۲pمتون فقه ۳۱۲۲۰۲۹۱۹۵-۱p۹۵-۲حقوق ثبت۱۲۲۳۰۵۱۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق کار۱۲۲۳۰۴۵۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی ۵ خانواده۱۲۲۳۰۴۱۹۵-۱p۹۵-۲حقوق تجارت ۲۱۲۲۳۰۴۰۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق جزای اختصاصی ۳۱۲۲۳۰۵۰۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بین الملل خصوصی۱۱۲۲۳۰۴۴۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی مدنی ۲۱۲۲۳۰۴۲۹۵-۱p۹۵-۲pمتون فقه ۴۱۲۲۰۲۹۲۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بشر در اسلام۱۲۲۳۱۸۶۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق مدنی۶ عقود معین(الف)۱۲۲۳۰۴۷۹۵-۱p۹۵-۲حقوق تجارت ۳۱۲۲۳۰۵۶۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی کیفری ۱۱۲۲۳۰۴۳۹۵-۱p۹۵-۲pآیین دادرسی کیفری ۲۱۲۲۳۰۴۹۹۵-۱p۹۵-۲ادله اثبات دعوی۱۲۲۳۰۶۰۹۵-۱p۹۵-۲قواعد فقه ۱۱۲۲۰۲۹۳۹۵-۱p۹۵-۲حقوق بین الملل خصوصی ۲۱۲۲۳۰۵۲۹۵-۱p۹۵-۲پزشکی قانونی۱۲۲۳۰۴۸۹۵-۱p۹۵-۲pبزهکاری اطفال ۱۱۲۱۷۱۴۹۹۵-۱p۹۵-۲حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث۱۲۲۳۰۵۹۹۵-۱p۹۵-۲pمتون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۷۷۹۵-۱p۹۵-۲متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۷۸۹۵-۱p۹۵-۲pقواعد فقه۲۱۲۲۰۲۹۵۹۵-۱۹۵-۲حقوق تطبیقی۱۲۲۳۰۶۲۹۵-۱p۹۵-۲pکیفر شناسی۱۲۲۳۰۳۸۹۵-۱p۹۵-۲pرویه قضایی۱۲۲۳۰۵۷۹۵-۱p۹۵-۲pحقوق بیمه۱۲۲۳۰۶۳۹۵-۱p۹۵-۲pجرم شناسی۱۲۲۳۰۳۳۹۵-۱p۹۵-۲p

[ad_2]

لینک منبع